ПОЧЕТНА

⇒  Акредитирано инспекциско тело со Сертификат за акредитација добиен од  Институтот за акредитација на Република Македонија за 21 област на инспекција

⇒  Овластено тело од Министерството за економија со Решенија за вршење на технички преглед и периодични испитувања за области дефинирани во Законот за техничка инспекција и Законот за безбедност на производи

⇒   Овластено тело од Министреството за труд и социјална политика со Решенија за вршење на услуги од областа на безбедност и здравје при работа во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа

⇒  Овластено тело од Министерството за финансии за контрола на фискална опрема и системи, електронска и информатичка опрема во согласност со Законот за регистрирање на готовински плаќања