Пренослива опрема под притисок

Акредитирана и Овластена услуга :
Технички прегледи и периодични испитувања на:

 • – надворешноста
 • – внатрешноста
 • – интегритетот

и тоа на:

 • – садови
 • – резервоари

Применети закони, приписи и стандарди:

 • – Правилник за пренослива опрема под притисок („СВ на РМ“, бр. 17/2007)
 • Член 4, точка 1,
 • Член 136
 • Член 139
 • – Гасови класа II наведени во ADR/RID
 • ADR =Договор за патен транспорт на опасни материи, последно издание
 • RID = Регулатива во врска со меѓународен железнички транспорт на опасни материи, последно издание

 

Превземи ->Барање