Електроенергетски постројки и електрична опрема

Акредитирана и Овластена услуга :
Технички прегледи и периодични испитувања на:

 • – Постројки и нивните составни делови за производство на електрична енергија
 • – Постројки и водови наменети за пренос на електрична енергија
 • – Постројки, инсталации и водови за дистрибуција на електрична енергија
 • – Постројки и нивните попратни уреди наменети исклучиво за вршење на електрични и електроенергетски мерни испитувања
 • – Електрични уреди и производи за номинален напон од 380 V или повисок, со моќност поголема од 1000 W
 • – Електрични производи и уреди за производство на електрична енергија, за номинален напон од 220 V до 1000 V.

Применети закони, приписи и стандарди:

 • – Правилник за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема („СВ на РМ“, бр. 140/2010)
 • Член 3
 • Член 5
 • Член 8
 • Член 13

Превземи -> Барање