Нисконапонски електрични инсталации

Акредитирана услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, приписи и стандарди:

  • IEC 60364-6:2006
  • Нисконапонски електрични инсталации Дел 6: Верификација
  • EN 61557-4:2007
  • Елекрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи до 1000 VАС и 1500 VDC. Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки. Отпор на заземјување и изедначување на потенцијал
  • EN 61557-2:2007
  • Елекрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи до 1000 VAC и 1500 VDC. Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки. Отпорност на изолација

 

Превземи ->Барање