Опрема под притисок

Акредитирана и Овластена услуга :
Технички прегледи и периодични испитувања на:

  • – надворешноста
  • – внатрешноста
  • – интегритетот

и тоа на:

  • – Парни котли и нивни инсталации
  • – Садови под притисок и нивни инсталации
  • – Постројки од опрема под притисок
  • – Инсталации за полнење

Применети закони, приписи и стандарди:

  • – Правилник за користење на опрема под притисок („СВ на РМ“, бр. 32/2009), член 2, став 1, точка 1а, 1б, 1в и 1д

Превземи -> Барање