Системи за заземјување

Акредитирана Услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, приписи и стандарди:

  • IEC 60364-6:2006
  • Нисконапонски електрични инсталации Дел 6: Верификација
  • EN 61557-5:2007
  • Елекрична безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи до 1000 VAC и 1500 VDC. Опрема за испитување, мерење или контрола на заштитни мерки. Отпорност кон земја

Превземи ->