Громобрански системи

Акредитирана услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, приписи и стандарди:

  • IEC 62305-1:2006
  • Грмобранска заштита – Општи принципи
  • IEC 62305-3:2006
  • Громобранска заштита – Физички оштетувања на структурите и опасност по живот

Превземи ->Барање