Вибро дијагноза

Не Акредитирана услуга :
Технички прегледи и периодични испитувања на:

 • – Со Вибро дијагнозата може да се утврдат следните карактеристики на вртливи машини (генератори и мотори):
 • Imbalance (Unbalance)
 • Bent shaft
 • Shaft misalignment
 • Eccentricity
 • Rub
 • Resonance
 • Soft foot
 • Looseness
 • Beat (acoustics)
 • Sleeve bearing faults
 • Belt problems
 • Rolling-bearing faults
 • Gear faults
 • Machining vibrations
 • -Вибро дијагностиката нуди поевтино одржување, како и намалување на трошоците. Таа е дел од процедурата на одржување, поправка и контрола на исправното функционирање.