Рударска техничка опрема

Акредитирана и Овластена услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања на:

 • – Рударска техничка опрема за изведување на рударски работи во јамски услови
 • – Рударска техничка опрема за изведување на рударски работи при површинска експлоатација на јаглен
 • – Рударска техничка опрема за изведување на рударски работи при површинска експлоатација на металични и неметалични минереални суровини

Применети закони, приписи и стандарди:

 • – Правилник за користење на рударска техничка опрема. („СВ на РМ“, бр. 170/2010)
 • МКС EN 474-1 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   1: Општи барања
 • МКС EN 474-2 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   2: Барања за багер-дозери
 • МКС EN 474-3 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   3: Барања за натоварувачи
 • МКС EN 474-4 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   4: Барања за ровокопачи
 • МКС EN 474-5 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   5: Барања за хидраулични багери
 • МКС EN 474-6 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   6: Барања за дампери
 • МКС EN 474-7 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   7: Барања за скрепери
 • МКС EN 474-8 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   8: Барања за грејдери
 • МКС EN 474-9 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел   9: Барања за цевкополагачи
 • МКС EN 474-10 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел 10: Барања за   ровокопачи
 • МКС EN 474-11 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел 11: Барања за набивање и насипување земја
 • МКС EN 474-12 Машини за пренесување земја – Безбедност, Дел 12: Барања за   багери со јажест пренос
 • МКС EN ISO 12100-1 Безбедност на машини – Основни концепти, Општи принципи на проектирање, Дел 1: Основна терминологија, методологија
 • МКС EN ISO 12100-2 Безбедност на машините – Основни концепти, Општи принципи на проектирање, Дел 2: Технички принципи.

Превземи -> Барање