Бучавост на работно место

Акредитирана услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, приписи и стандарди:

  • –  Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава („СВ на РМ“, бр. 21/2008)
  • –  ISO 1999:1990
  •    Акустика – Одредување на професионална изложеност на бучава и проценка на бучава што предизвикува оштетување на слухот

Превземи ->Барање