Осветлување на работно место

Акредитирана услуга:
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, приписи и стандарди:

  • МКС EN 12464-1:2008
  • Светлина и осветление – Осветление на работни места – Дел 1: Работни места во затворени простори

Превземи-> Барање