Закони

  1. Закон за техничка инспекција ( С.В. на Р.М бр.88/2008; 119/2010; 36/2011; 136/2011; 164/2013; 41/2014)
  2. Закон за безбедност на производи (С.В на Р.М бр.33/2006; 63/2007; 24/2011; 148/2011; 164/2013)
  3. Закон за безбедност и здравје при работа (С.В на Р.М бр. 92/2007; 136/2011; 23/2013; 25/2013; 137/2013; 164/2013)
  4. Закон за регистрирање на готовинските плаќања (С.В на Р.М бр. 31/2001; 42/2003; 40/2004; 70/2006; 126/2006; 88/2008; 133/2009; 171/2010; 185/2011; 6/2012; 79/2013; 188/2013)