Правилници

  1. Правилник за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема (С.В на Р.М бр. 140/2010)
  2. Правилник за опрема под притисок (С.В на Р.М бр. 17/2007, 32/2009)
  3. Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава (С.В на Р.М бр. 21/2008)
  4. Правилник за користење на опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (С.В на Р.М бр. 64/2006173/2011 )
  5. Правилник за користење на рударска техничка опрема (С.В на Р.М бр. 170/2010)
  6. Правилник за користење на дигалки и индустриски транспортери (С.В на Р.М бр. 32/2009)
  7. Правилник за безбедност на машини (С.В на Р.М бр. 123/2009)