За МИК

MIQ – Македонскиот Институт за Квалитет е основан на почетокот од 2011 година.

Техничките прегледи и периодични испитувања, MIQ ги обавува потполно независно од дејностите дизајн, производство, монтажата, сервисирање, или користење, а во согласност со важечките прописи и стандарди, како и согласно стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:2012 за инспекциско тело од Тип А.

MIQ – Македонскиот Институт за Квалитет исто така врши стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа, а во согласност со важечките прописи и стандарди.