Соработка со институти

Македонски институт за квалитет ( MIQ) ја користи соработката со останатите научни институти, факултети и универзитети во и надвор од Република Македонија. Целта е воспоставување на комуникација и трансфер на знаење од полето на метрологијата.

Досегашна соработка е воспоставена со :

  • SIQ (Словенски институт за квалитет и метрологија ) од Љубљана, Р.Словенија
  • ФЕИТ ( Факутет за електротехника и информациски технологии ) во Скопје
  • МФС ( Машински факултет ) во Скопје
  • ЕКА Knorr Bremse во Скопје