Мисија

Техничките прегледи и периодични испитувања и стручните работи од областа на безбедност и здравје при работа да се спроведуваат навремено и со најдобар можен квалитет, доследно почитувајќи ги критериумите дефинирани во:

–    националните закони, прописи и стандарди,
–    меѓународните стандарди,
–    европските директиви и стандарди, и
–    потребите на клиентите.