MIQ – Македонскиот Институт за Квалитет е така организиран да може да се искористат оптимално ресурсите со кои располага.