Осигурување од Одговорност

За обврските во правниот промет со трети лица MIQ одговара со сите свои средства, односно штетите настанати за време на техничките прегледи и периодични испитувања во целост ги надокнадува.

Согласно член 26, став 2 од Закон за техничка инспекција („СВ на РМ“, бр. 88/2008), MIQ има осигурување од одговорност за штета која може да се предизвика од вршење на технички прегледи и периодични испитувања во висина од 300.000 евра.