Визија

Техничките прегледи и периодични испитувања на:

–    нисконапонските електрични инсталации,

–    системите за заземјување,

–    громобранските системи,

–    осветлување на работно место,

–    бучавост на работно место,

–    пренослива опрема под притисок,

–    опрема под притисок,

–    електроенергетски постројки и електрична опрема,

–    рударска техничка опрема,

–    статички броила за електрична енергија

–   опрема и системи инсталирани во потенцијално експлозивна атмосфера

–   фискална опрема и системи

–   дигалки и индустриски транспортери

–   пробници и сензори за притисок, сила и должина

како и активностите во врска со безбедноста и здравјето при работа:

–    процена на ризик
–    концепт за изјава за безбедност
–    изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работа
–    редовно тестирање и контрола на опрема за работа

да се спроведуваат компетентно, професионално и посветено на добрата инженерска пракса.