Опрема во Ex

Акредитирана услуга
Технички прегледи и периодични испитувања

Применети закони, прописи и стандарди:

MKC EN 60079-10-1,2:2009
Класификација на опасни зони

MKC EN 60079-14:2009
Електрични инсталации на опрема

MKC EN 60079-17:2008
Инспекција на електрична опрема

MKC EN 13463-1:2009
Процена на опасност од палење на неелектрична опрема

MKC EN 60079-0:2012
MKC EN 60079-11:2012
MKC EN 60079-7:2007
MKC EN 60079-1:2008
MKC EN 60079-2:2008
MKC EN 60079-5:2008
MKC EN 60079-18:2010
MKC EN 60079-6:2008
MKC EN 60079-15:2012

Типови на заштита-гасови

MKC EN 61241-0:2007
MKC EN 61241-1:2007
MKC EN 61241-4:2007
MKC EN 61241-11:2007
MKC EN 61241-18:2007

Типови на заштита-прашина

 

Превземи -> Барање