Безбедност и здравје при работа

  • Проценка на ризик

  • Концепт за изјава за безбедност

  • Изработка и спроведување на програма за обука на вработени за безбедно извршување на работа

  • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа