Броила за електрична енергија

Акредитирана услуга:
Прва, периодична и вонредна верификација.

Применети закони, прописи и стандарди:

– MKC EN 62053-22:2006
Статички броила за активна енергија (класа 1 и 2)

– MKC EN 62053-22:2006
Статички броила за активна енергија ( класа 0.2S и 0.5S )

– MKC EN 62053-23:2006
Статички броила за реактивна енергија ( класа 2 и 3 )

– IEC 60211
Покажувач на максимум, класа 1

 

Превземи ->Барање